Op stapel

30 januari 2013

Het burgerlijk jaar

Wij zijn het burgerlijk jaar weer ingetuimeld. Zo snedig en snel dat wij verbaasd opkijken dat dit nummer weeral het laatste is van de maand januari. Zelfs de sneeuw en de barre koude slagen er niet in, de tijd een trager tempo op te leggen. Maar er is hoop. De tijd verlengt zichzelf. De dagen worden weer volwassen. Het licht komt eerder en de donkerte later. Binnenkort hopen wij in de wind, een fractie van een seconde, van de pré-lente iets te voelen. Misschien een illusie. Al weten wij dat de natuur niet van illusies leeft, maar van de loop der dingen en der dagen. Of laten wij het aforistisch uitdrukken: “Wee de mens die van illusies leeft, wee de mens die geen illusies heeft.” Let wel, dat is geen literaire vondst van jullie redacteur, maar wel de titelopgave die hij in 1957 in de Retorica van het Sint-Amandscollege meekreeg om er een eerste verhandeling over te schrijven. Verhandelingen of dissertaties waren toen de kern van de schrijfkunst in dit laatste jaar van de humaniora.

Het Sint-Amandscollege

Exit et resurrexit! Die verhandelingstitel deed er mij op denken dat alleen nog de naam van onze parochiefederatie, de grote heilige, die Amandus was, in zijn naam zal dragen. Het Sint-Amandscollege wordt herdoopt in “Guldensporencollege”. Herdoopt en hervormd. Shakespeare schreef ooit: “Time is the nurse and breeder of all good” (De tijd is de voedster en moeder van al het goede). Zo hopen wij het ook te mogen zeggen van de onderwijshervorming die een nieuwe bedding heeft gevonden. De Pleinschool (op zich al een fusie van 't Fort, Ten Broele, St.-Jozefsinstituut en O.-L.-Vrouw Bijstand) en het Sint-Amanduscollege (Campus Diksmuidekaai Kortrijk, Campus Collegewijk Harelbeke en Campus H. Hart Harelbeke) gaan voortaan vanuit dezelfde christelijke inspiratie, hand in hand, om het Vrije Katholiek Onderwijs in onze streek nog te optimaliseren. Aan elkaar hun eigen Pedagogisch Project schenken, om een nieuw verrijkend geheel tot stand te brengen.
Dieper gaan wij hier niet op in. Immers, in de weken die komen hopen wij in een uitgebreid interview met Dirk Verhenne, Voorzitter en een van de grote architecten van dit nieuwe onderwijslandschap (tevens de dynamische voorzitter van onze Kerkraad van Sint-Pius X) een breed licht te kunnen werpen op dit vernieuwende en eigentijdse project. Jullie horen er dus zeker nog over. Immers het terrein van de hervorming ligt territoriaal grotendeels op onze federatie St. Amandus. In de grensstrook (zonder slagbomen, maar met veel hartelijkheid en broederlijkheid en zusterlijkheid) tussen Sint-Elooi en Sint-Pius X.

Het kerkelijk jaar

Ook daar past het, even in de toekomst te blikken. Hou dus maar jullie religieuze en profane kalenders klaar. Wij pikken er even de hoogtepunten uit. Alhoewel. Hoogtepunt is hier een misplaatst woord. Elke Eucharistieviering, hetzij op de weekdagen, hetzij op zaterdagavond, hetzij op zondagmorgen, kan voor een christen een hoogtepunt zijn. Een persoonlijke ontmoeting met Christus, midden christelijke geloofsgenoten, kan telkens een gedragen, vérreikende en verrijkende gebeurtenis zijn. De weekmissen als persoonlijke bezinningsmomenten. De zaterdagmissen eerder in een contemplatieve sfeer, waar de nadruk ligt op het evangelische woord. De zondagsmissen als gemeenschappelijke ontmoetingsmomenten, waar de nadruk ligt op de warmte van het samen zijn midden eenzelfde inspiratie. Elke viering heeft aldus zijn eigenheid. Moet dit immers niet de nieuwe opdracht zijn van een Kerk die actueel wil zijn en de tekens van de tijd wil onderkennen? Niet een dominante, eisende, gebiedende, regelvoorschrijvende kerk. Maar, zoals de vicaris-generaal van het bisdom Rijsel het uitdrukte in de geslaagde studiedag van zaterdag 19 januari over de parochiehervorming in Frankrijk “la nouvelle paroisse”. De nieuwe Kerk moet een aanreikende kerk zijn. “Une église de proposition “. Een kerk die zijn waarden en levenshouding aanbiedt aan allen en voor allen die een eindweegs mee willen gaan.
“Nous voudrions une Eglise plus proche de tous et accueillante à toutes les générations, en particulier les jeunes, pour que le plus grand nombre de chrétiens et même non-croyants, puissent dire leurs espérances et recevoir le soutien d'une communauté fraternelle, à la suite du Christ et de l'Evangile”.
Wij zouden een kerk willen die dichter staat bij allen en die gastvrij is ten overstaan van alle generaties, speciaal de jongeren, opdat het grootste deel van de christenen en zelfs anders-gelovigen of niet-gelovigen, hun hoop en verlangens kunnen uitspreken en daarbij de steun ervaren van een zusterlijke en broederlijke gemeenschap, zoals Christus en de woorden van het Evangelie het ooit hebben gedroomd en uitgesproken.

Hoe proberen wij dit waar te maken op Sint-Pius X?

Enkele voorbeelden

Door op het leven gerichte vieringen waarin woord, zang en muziek het Eucharistiegebeuren omkransen. We overlopen even enkele toekomstige vieringen:

Voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag, krijgen alle parochianen een folder aan huis, waarop uitvoerig de diensten van de Goede Week worden geprogrammeerd. Alvast toch al onderlijnen dat op Paaszaterdag, de Paaswake in Sint-Pius X doorgaat om 19 uur.

Tot daar een summier overzicht van wat op stapel staat.

Een weekend in de kijker

Wij verleggen ons actieveld even naar de vroege meidagen. Inderdaad, het eerste weekend van mei, vier en vijf mei, zal de Sint-Pius X-gemeenschap weer bruisen. Met twee verschillende uitzichten van ons parochie- en wijkgemeenschapsleven.
Zaterdag 4 mei: Onze Pius X-run. Het joggende volkje raast doorheen onze Sint-Pius X-wijk. Een evenement dat reeds wijde weerklank heeft. Als straks de eerste lentebries begint doorheen onze haren begint te strelen, moet je zeker de looppantoffels aantrekken. Klaar voor 4 mei?

Priester Chris De Paepe

Datzelfde weekend op zondag 5 mei in de Eucharistieviering van 11 uur, dankt Priester Chris De Paepe de Heer voor zijn vijftig jaar priester-zijn.
Dit is, beste parochianen en vrienden van Chris, een blij moment voor onze gemeenschap. Jullie zullen daar allen worden op uitgenodigd. Na de viering zal er mogelijkheid zijn om Chris te groeten en vooral te danken voor het zovele….
Alvast Chris, enkele citaten als dankbare voorgift op jouw Gouden Priesterjubileum. Een uiting van onze dankbaarheid voor jouw sterk, maar zo eenvoudig en vanzelfsprekend, engagement voor de mensen van Sint-Pius X.

Danken is eventjes gelukkig worden om kleine en grote dingen, om wat mensen voor elkaar kunnen zijn, om het diepe mysterie van het onuitsprekelijke goede en het leven (W. Bruyninckx)

Dankbaarheid is geen woord, maar het verlangen om het te verwoorden.

Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Ware eenvoud is groot, ware grootheid eenvoudig.